Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Strategia

STRATEGIA

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU NAUKOWEGO

INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU

NA LATA 2010–2020

 

Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu w najbliższych latach będzie funkcjonował w zmieniających się uwarunkowaniach prawnych, ekonomicznych i społecznych. Strategia Instytutu odnosi się do następujących obszarów: poznawczego, symbolicznego, integracyjnego, organizacyjnego oraz popularyzującego.

 

Celem poznawczym jest poszerzanie wiedzy w obszarze nauk humanistycznych, społecznych, przyrodniczych i ekonomicznych w odniesieniu do Śląska jako części Unii Europejskiej. Wiedza ta dotyczy głównie:

- kultury duchowej i materialnej Śląska;

- przeszłości, teraźniejszości i przyszłości społeczeństwa śląskiego;

- wkładu Śląska w dziedzictwo kulturowe Polski i Europy;

- miejsca i roli Śląska w systemie gospodarki europejskiej;

- procesów społeczno-ekonomicznych na Śląsku w ujęciu przestrzennym.

Do realizacji celu poznawczego niezbędne jest utrzymanie Instytutu Śląskiego w strukturze nauki polskiej jako samodzielnej instytucji naukowej. Konieczne więc jest zachowanie wysokiego poziomu badań naukowych i prac badawczych, tworzenie silnych zespołów badawczych oraz rozwijanie międzynarodowej i krajowej współpracy naukowej. Niezbędne jest rozwijanie aktywności publikacyjnej i konferencyjnej oraz pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na działalność podmiotową.

 

Za strategiczny cel symboliczny uznać należy kultywowanie dziedzictwa kulturowego i instytucjonalnego Śląska, w tym tradycji przedwojennego Instytutu Śląskiego. Służyć temu będzie umacnianie pozytywnego obrazu Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego poprzez realizację programu promocji placówki oraz działań prawnych regulujących kwestię symboliki (m.in. nazwa, logo).

 

Inspirowanie oraz skupianie osób i instytucji zaangażowanych w dyskurs o Śląsku stanowi strategiczny cel integracyjny. Jego realizacji służy pielęgnowanie klimatu intelektualnego i społecznego placówki otwartej na inicjatywy naukowe, kulturalne i społeczne związane ze Śląskiem.

 

W wymiarze organizacyjnym celem strategicznym jest koordynowanie śląskoznawczych badań naukowych oraz rozszerzenie działalności Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego o sferę edukacyjną. Jego realizacja wymaga utrzymania i rozwoju zasobów kapitału ludzkiego poprzez opracowanie i wdrożenie nowych zasad wynagradzania oraz uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia doktora. Ponadto należy zadbać o warunki materialne umożliwiające nowoczesną koordynację śląskoznawczych badań naukowych. Będą to remont, modernizacja i rozbudowa siedziby PIN – Instytutu Śląskiego, unowocześnienie zaplecza badawczego (m.in.: rozwój wyspecjalizowanej biblioteki, modernizacja i rozbudowa sieci informatycznej) podnoszące wartość majątku PIN – Instytutu Śląskiego.

Rozszerzenie działalności o sferę edukacyjną będzie wymagać dostosowania zasad funkcjonowania placówki do nowych warunków prawnych oraz zmiany Statutu.

 

Celem popularyzacyjnym Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu jest konsekwentne uczestniczenie w dyskursie o Śląsku, prowadzenie działań upowszechniających wiedzę o regionie oraz oferowanie praktycznych rozwiązań poprzez naukową diagnozę i działalność ekspercką. Realizacja tego celu wymaga animacji stałych, otwartych spotkań naukowych i kulturalnych, promocji i rozpowszechniania wydawnictw Instytutu Śląskiego oraz publikacji pracowników. Służyć temu będzie także doskonalenie strony internetowej, opracowanie i druk folderu o PIN – Instytucie Śląskim oraz przygotowanie oferty diagnostycznej i eksperckiej kierowanej do jednostek i instytucji działających na Śląsku.

 

We wdrażanie Misji i Strategii Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu na lata 2010–2020 zaangażowani będą wszyscy pracownicy instytutu. Nadzór nad realizacją Misji i Strategii Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu sprawuje Rada Naukowa oraz Dyrektor PIN – Instytutu Śląskiego. Strategia będzie na bieżąco monitorowana i może być modyfikowana w każdej kadencji władz jednoosobowych i kolegialnych.

 

Dokument przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej

Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu

 

9 czerwca 2010 r.

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Sołdra-Gwiżdż
Data wytworzenia: 2012-03-13
Metryczka
  • opublikowano:
    13-03-2012 11:55
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    13-03-2012 15:18
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com