Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - Dostawa materiałów biurowych

Rozstrzygnięte: Wybrano ofertę złożoną przez ARTIM Sp. z o.o z Opola, ul Oleska 121

Szczegóły zwycięskiej oferty dostępne tutaj: WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
 
ZP OFERTOWE 4/2013
 
Opole, dnia 19.12.2013 r.
 
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych i tonerów do drukarek dla potrzeb Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu
 
 
I. WPROWADZENIE 
 
PIN-Instytut Śląski w Opolu zaprasza do złożenia oferty na dostawę materiałów biurowych dla PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.
 
1. Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego.
2. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych i wynosi poniżej 14 000 EURO.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Kryterium oceny oferty: cena 100 %
Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100 punktów.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
5. Termin wykonania zamówienia : sukcesywnie przez okres 12 miesięcy (od dnia zawarcia umowy).
 
 
II. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
 
1. Państwowy Instytut Naukowy-Instytut Śląski w Opolu
Ul. Piastowska 17
45-081 Opole
NIP: 754-00-25-591
2. Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela:
Pani Aldona Czyżewska oraz Barbara Tomaszek  – Tel. 53 33 36 306
 
 
III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów biurowych i tonerów do drukarek.
2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wymagań Zamawiającego dla   poszczególnych materiałów biurowych wg załącznika nr 1.
3. Dostarczenie materiałów biurowych powinno być realizowane transportem własnym Wykonawcy i na jego koszt. Wykonawca zobowiązany jest należycie zabezpieczyć towar na czas przewozu. Dostawa oznacza dostarczenie przedmiotu umowy do siedziby Zamawiającego oraz ich wniesienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
 
 
IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
 
1. Termin wykonania zamówienia wynosi max. 3 dni od dnia złożenia przez Zamawiającego zamówienia.
 
 
 
V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 
1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca spełniający następujące warunki:
1) posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy 
    nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 
2) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie;
3) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4) znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
 
 
VI. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERT.
 
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego (osobiście, za pośrednictwem poczty lub pocztą e-mail) :
 
PIN- Instytutu Śląskiego, ul.Piastowska 17, 45-081 Opole, pokój 303; do dnia 13.01.2014 roku, do godz. 12.00.
 
2. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej 
Oferta na zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych dla PIN-Instytut Śląski w   Opolu, z dopiskiem „Nie otwierać przed 13.01.2014 r. przed godz. 12.00” .
 
3.Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
 
Państwowy Instytut Naukowy–Instytut Śląski, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, pokój 303 ,
dnia 13.01.2014 r. o godz. 12.00.
 
VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 
1. Ofertę należy sporządzić wg formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 2 do 
    zapytania, czytelnym pismem (drukowanym).
2. Oferta winna być sporządzona w jednym egzemplarzu.
3. Oferta winna być podpisana przez właściciela lub osobę upoważnioną do reprezentowania  
    Wykonawcy.
 

Pobierz pliki (pdf):

 

Zapytanie do oferty i odpowiedź (pdf)

 

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013-12-19

 

Metryczka
  • opublikowano:
    19-12-2013 17:52
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    15-01-2014 13:01
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×