Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie o ofertę wydawniczą: Studia Śląskie tom 72 i 73

 
Zapytanie o ofertę wydawniczą
 
W związku z zamiarem wydania tomów 72. i 73. czasopisma:
„Studia Śląskie” opatrzonego nr ISSN, zapraszamy Państwa do złożenia oferty wydawniczej dla tej pozycji:
 
I. Sposób wydania/ druk:
1) Nakład: 2 x 200 egzemplarzy.( w tym 10 nadbitek )
2) Objętość: ok. 30,00 ark. wyd. i ok. 28,00 ark. druk (łącznie)
3) zawartość: tekst, 21 grafik jednokolorowych różno rozmiarowych
4) Okładki: kolorowe (4+1), foliowane
5) Oprawy: miękka, klejona.
6) Papier: offset 80g, karton na okładkę 230g
7) Format książek: B5 (240 mm x 170 mm)
 
II. Zakres prac:
1) Projekt okładki
2) Redakcja językowa wraz z autoryzacją (redakcja uwzględniająca m.in. naukową aparaturę językową, zapis przypisów zgodny z normą, uzgodnienie poprawek z redaktorem naukowym)
3) Korekta 
4) Skład i łamanie.
5) Wstępny wydruk celem przekazania go wraz z wersją elektroniczną redaktorowi naukowemu/autorowi do korekty autorskiej.
6) Naniesienie poprawek po korekcie 
7) Wykonanie elektronicznej wersji czasopisma gotowej do druku (w formacie PDF oraz DOC) i przekazanie jej zleceniodawcy
8) Dostarczenie wydrukowanych numerów czasopisma do siedziby PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu.
 
III. Warunki dodatkowe
1) Potencjalny wykonawca ma prawo wglądu do tekstu publikacji celem wykonania kosztorysu. Wgląd do dzieła umożliwiamy w siedzibie PIN – IŚ oraz drogą elektroniczną .
2) Kosztorysy należy składać z uwzględnieniem podziału kosztów wydania wg punktów I i II.
3) Termin wykonania prac – 8 tygodni od dostarczenia materiałów.
4) Warunki płatności – 14 dni od otrzymania faktury VAT. 
5) PIN – Instytut Śląski zastrzega sobie prawo:
a) wglądu i zmian w publikacji na każdym etapie prac redakcyjnych;
b) możliwość wyboru kroju czcionki i układu typograficznego.
6) Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 
7) W przypadku gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy którzy złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania. 
8) Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.
9) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego 
w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.
10) Wykonawca składający najkorzystniejszą ofertę zostanie powiadomiony w ciągu 10 dni od czasu rozstrzygnięcia konkursu ofert.
 
IV. Sposób dokonywania oceny ofert
1) Kryteria oceny: 
a) Cena = 80% oceny,
b) Doświadczenie =20% oceny
2) Na doświadczenie wydawnicze składają się wydane w ciągu ostatnich 3 lat czasopisma lub monografie naukowe .
3) Doświadczenie wydawnicze należy przedstawić w postaci kserokopii lub skanów stron redakcyjnych i pełnych opisów bibliograficznych wydanych publikacji.
4) Algorytm oceny:
 
X=(cena najniższej oferty)/(cena badanej oferty)*80pkt+  (Liczba publikacji naukowych oferenta)/(Największa liczba publikacji naukowych wśród oferentów)*20pkt
 
Gdzie X = liczba punktów uzyskanych przez oferenta; maksymalnie 100 pkt.
5) W przypadku, gdy oferent nie przedstawi doświadczenia wydawniczego otrzyma 0 pkt. za tę część oceny.
Oferty należy przesłać pocztą elektroniczną na adres , bądź pocztą tradycyjną pod adres: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu, 
ul. Piastowska 17, 45-082 Opole lub złożyć w sekretariacie PIN-Instytutu Śląskiego w Opolu (p. 303) w godz. 8.00-15.30 do 18 października 2013 r. 
 
 
___
Potencjalny wykonawca, aby uzyskać wgląd w tekst publikacji drogą elektroniczną powinien wysłać wiadomość e-mail wyrażającą życzenie wglądu do tekstu, na adres sekretariat@instytutslaski.com, zawierającą następujące sformułowanie:
„oświadczamy, że dzieło, które zostanie nam udostępnione, będzie wykorzystane wyłącznie do celu sporządzenia kosztorysu wydawniczego. Po wykonaniu kosztorysu wszelkie kopie dzieła będące w naszym posiadaniu zostaną trwale usunięte bądź zniszczone”
„Przez "monografię" należy rozumieć opracowanie naukowe (minimum 6 arkuszy wydawniczych) opublikowane jako książka lub odrębny tom omawiające jakieś zagadnienie w sposób wyczerpujący, oryginalny i twórczy. Za monografię mogą być uznane: edycje tekstów źródłowych, leksykografie. Za monografię nie uznaje się monograficznych artykułów opublikowanych w czasopismach, powieści, zbiorów poezji, zbiorów opowiadań i reportaży, pamiętników, dzienników itp.” – Źródło: załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 maja 2010; http://www.nauka.gov.pl/finansowanie/finansowanie-nauki/dzialalnosc-statutowa/ocena-jednostek-naukowych/system-oceny-parametrycznej-jednostek-naukowych/ - dostęp 2 lipca 2012
 
 


 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013-10-04

 

 

Metryczka
  • opublikowano:
    04-10-2013 16:44
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    15-12-2013 19:11
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×