Przejdź do treści strony
Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Opole: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu Numer ogłoszenia: 215709 - 2013

 

 

Rozstrzygnięte: Wybrano ofertę złożoną przez WOLF Służba Ochrony Sp. z o.o.

Szczegóły zwycięskiej oferty dostępne tutaj: WYNIKI

 

numer sprawy ZP 3/2013

 

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

www.instytutslaski.com

(instytut-slaski.biuletyn.info.pl/)


Opole: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu
Numer ogłoszenia: 215709 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu , ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, woj. opolskie, tel. 77 453 64 41-42;77 453 60 32, faks 77 453 60 32.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.instytutslaski.com/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa zamówienia: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został we wzorze umowy zał. nr 5 do SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.71.00.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający uzna w/w warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, ze posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia zgodnie z art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740 ze zm.). Zamawiający dokona weryfikacji w/w warunku na podstawie złożonego oświadczenia o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do SIWZ) oraz na podstawie aktualnej koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru w zał. nr 2 do SIWZ)

·         III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru w zał. nr 2 do SIWZ)

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru w zał. nr 2 do SIWZ)

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie spełniania tego warunku. Wykonawca potwierdza spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia (wg wzoru w zał. nr 2 do SIWZ)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego wzoru -zał. nr 1 ), 2. pełnomocnictwo podmiotów występujących wspólnie (jeżeli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.instytutslaski.com/ (http://instytut-slaski.biuletyn.info.pl/)
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Kierownik Zamawiającego - Dyrektor dr inż. Katarzyna Widera ul. Piastowska 17, 45-081 Opole.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Kierownik Zamawiającego - Dyrektor dr inż. Katarzyna Widera ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, sekretariat pok. nr 303.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Pobierz pliki:

Treść ogłoszenia (.pdf)
SIWZ wraz z załącznikami (.pdf)
Załącznik nr 1 Formularz ofertowy (.doc)
Załącznik nr 2 Oświadczenie z art. 22 (.doc)
Załącznik nr 3 Oświadczenie z art. 24 (.doc)
Załącznik nr 4 Przynależność do grupy kapitałowej (.doc)

Ogłoszenie powiązane (.pdf)

 

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 215709-2013 z dnia 2013-10-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole
Nazwa zamówienia: Usługi ochrony osób i mienia w budynku Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został we wzorze umowy zał. nr 5 do SIWZ
Termin składania ofert: 2013-10-24


Numer ogłoszenia: 216151 - 2013; data zamieszczenia: 16.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 215709 - 2013 data 16.10.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, woj. opolskie, tel. 77 453 64 41-42;77 453 60 32, fax. 77 453 60 32.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 24.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Kierownik Zamawiającego - Dyrektor dr inż. Katarzyna Widera ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, sekretariat pok. nr 303..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.10.2013 godzina 15:00, miejsce: Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Kierownik Zamawiającego - Dyrektor dr inż. Katarzyna Widera ul. Piastowska 17, 45-081 Opole, sekretariat pok. nr 303..

 

 

Modyfikacja zapisu wzoru umowy - odpowiedź na pytanie do przetargu. (pdf)

 Odpowiedzi na pytania do przetargu (2). (pdf)

Odpowiedzi na pytania do przetargu (3). (pdf) 

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013-10-16

 

Metryczka
 • opublikowano:
  16-10-2013 15:18
  przez: Piotr Solga
 • zmodyfikowano:
  15-12-2013 18:59
  przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×