Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe - Kompleksowe usługi sprzątania budynku Instytutu Śląskiego w Opolu

Rozstrzygnięte: Wybrano ofertę złożoną przez USŁUGI Chociaj Bronisława

Szczegóły zwycięskiej oferty dostępne tutaj: WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 
Zapytanie ofertowe 
dotyczące wyboru wykonawcy
 
 
Nazwa zamówienia: Kompleksowe usługi sprzątania budynku Instytutu Śląskiego w Opolu
 
 
1. Nazwa i adres Zamawiającego: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole.
 
2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w zał. nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
 
3. Warunki udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy posiadający osoby zdolne do wykonania zamówienia na warunkach określonych w zał. nr 1 do ninjszego zapytania ofertowego.
 
4. Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:
Oświadczenie o spełnieniu warunku udziału w postępowaniu zawarte jest w treści złożonej oferty.
 
5. Kryterium oceny oferty: cena 100%
Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena
 
 
 Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto / Cena badanej oferty brutto) x 100 punktów 
 
 
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku zastosowania wzoru przedstawionego j.w. oraz odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.
 
 
6. Termin wykonania zamówienia: 
Sukcesywnie przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy
 
7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.
Ofertę (wg. załączonego wzoru) można złożyć w jednej z wybranych form przez Wykonawcę: 
a) w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole
lub
b) faxem na numer: : (77) 453 60 32 
lub
c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
 
w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 08.11.2013 r. do godziny 12:00
 
8. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.
9. Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 
10. W przypadku gdy wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy którzy złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania. 
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawaijącego. 
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.
 
 
W załączeniu (pobierz):
 

___

Pobierz treść powyższego zapytania ofertowego (pdf)
 

Pytania i odpowiedzi do oferty

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013-10-30

 

Metryczka
  • opublikowano:
    30-10-2013 11:49
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    15-12-2013 18:45
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×