Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Zapytanie ofertowe dotyczące szacowania wartości zamówienia pod nazwą: Wykonanie inwentaryzacji obiektu, programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rewitalizacja budynku PIN-IŚ (...)

 

Rozstrzygnięte: Wybrano ofertę złożoną przez Pracownię Konstrukcyjno-Architektoniczną KONSTRUKTOR

Szczegóły zwycięskiej oferty dostępne tutaj: WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

 

Zapytanie ofertowe  

dotyczące szacowania wartości zamówieniaNazwa zamówienia: Wykonanie inwentaryzacji obiektu, programu funkcjonalno-użytkowego oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego nad inwestycją pn.: Rewitalizacja budynku PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu i jego otoczenia w celu poprawy jakości bazy edukacyjnej, kulturalnej i społecznej.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013. Oś priorytetowa RPOP.06.00.00 Aktywizacja obszarów miejskich i zdegradowanych. 

Działanie RPOP 06.01.00 rewitalizacja obszarów miejskich


1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, 

ul. Piastowska 17, 45-081 Opole

 

2. Na szczegółowy opis przedmiotu zamówienia składają się następujące czynności: 

a) Wykonanie inwentaryzacji technicznej obiektu oraz wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych budynku.

b) Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego etapową realizację inwestycji oraz umożliwiającego wykonanie inwestycji zgodnie z harmonogramem finasowym i wytycznymi RPO WO. Program funkcjonalno-użytkowy będzie opracowany  zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz dalszymi rozporządzeniami zmieniającymi oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie dotyczącym programu funkcjonalno-użytkowego (udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania Wykonawców).

c) Nadzór inwestorski nad realizowaną inwestycją. Pełen zakres czynności określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi zmianami), nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót.


3. Warunki udziału w postępowaniu: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy: 

a) którzy, posiadają uprawnienia budowlane o specjalności bez ograniczeń do pełnienia funkcji inspektora nadzoru zgodnie z wymogiem ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2010 Nr 243 poz. 1623 ze zm.) z min. 3 letnim doświadczeniem związanym z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie.

lub 

b) którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 roku, Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru dla każdej niezbędnej branży do prawidłowego nadzorowania wykonania inwestycji) z min. 3 letnim doświadczeniem związanym z pełnieniem samodzielnych funkcji w budownictwie.


Do realizacji zamówienia jedna osoba może posiadać kilka uprawnień, co Zamawiający potraktuje jako spełnienie wymaganego warunku. Na potwierdzenie spełniania warunków dysponowania odpowiednimi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Wykonawca przedstawi oświadczenie, że osoby które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia.


4. Dokumenty lub oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

a) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu w treści złożonej oferty,

b) uprawnienia budowlane osób z uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie (kopia), 

5. Kryterium oceny oferty: cena 100%

Wzór do klasyfikacji ofert w kryterium cena


  Cena najniższa oferowana brutto 

 Ilość punktów   =      ________________________________________ x 100 punktów 

Cena badanej oferty brutto 


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w wyniku zastosowania wzoru przedstawionego j.w. oraz odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym w niniejszym zapytaniu ofertowym.6. Termin wykonania zamówienia: 

a) dla wykonania inwentaryzacji technicznej obiektu oraz wykonanie niezbędnych przeglądów technicznych budynku oraz opracowania programu funkcjonalno-użytkowego uwzględniającego etapową realizację inwestycji oraz umożliwiającego wykonanie inwestycji zgodnie z harmonogramem finansowym i wytycznymi RPO WO. Program funkcjonalno-użytkowy będzie opracowany  zgodnie z Rozporządzeniem Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072) oraz dalszymi rozporządzeniami zmieniającymi oraz udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie dotyczącym programu funkcjonalno-użytkowego (udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania Wykonawców) do 30 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

b) dla udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na wybór Wykonawcy inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w zakresie dotyczącym programu funkcjonalno-użytkowego (udzielanie wyjaśnień i odpowiedzi na zadawane pytania Wykonawców) –od dnia przekazania ogłoszenia do UZP do dnia składnia ofert przy prawidłowo przygotowanym programie funkcjonalno-użytkowego – od 14 do 16 dni kalendarzowych.

c) dla nadzoru inwestorskiego nad realizowaną inwestycją oraz nadzorowanie wypełniania warunków umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót – do 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy z Wykonawcą inwestycji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.


7. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert.

Ofertę (wg. załączonego wzoru) można złożyć w jednej z wybranych form przez Wykonawcę: 

a) w formie pisemnej osobiście lub pocztą na adres: Państwowy Instytut Naukowy Instytut Śląski w Opolu, ul. Piastowska 17, 45-081 Opole

lub

b) faksem na numer: 77 453 64 41, 77 453 64 42, 77 454 01 13, 77 454 01 14 sekretariat – 101

lub

c) w wersji elektronicznej na adres e-mail: instytutslaski@wp.pl oraz sekretariat@instytutslaski.com 


w nieprzekraczalnym terminie: do dnia 21.03.2013 r. do godziny 12:00

 

8. Złożona oferta przez Wykonawcę stanowić będzie oświadczenie woli do wykonania przedmiotowego zamówienia na warunkach w niej zawartych.

9. Przedstawiona oferta Wykonawcy może stanowić podstawę do udzielenia zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę. 

10. W przypadku gdy ustalanie wartości przedmiotowego zamówienia spowoduje konieczność zastosowania przez Zamawiającego ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawcy którzy złożą swoją ofertę w wyniku niniejszego zapytania ofertowego, zostaną powiadomieni o wszczęciu postępowania. 

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielania zamówienia publicznego w przypadku gdy oferty będą przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego. 

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do realizacji części zamówienia.

 

W załączeniu:

Wzór oferty

Pytania i odpowiedzi do zapytania ofertowego

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: dr inż. Katarzyna Widera
Data wytworzenia: 2013.03.12

 

Metryczka
  • opublikowano:
    12-03-2013 19:32
    przez: Piotr Solga
  • zmodyfikowano:
    25-03-2013 09:46
    przez: Piotr Solga
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×