Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięte - Konkurs na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego - Instytutu Śląskiego w Opolu

Rozstrzygnięte: komisja konkursowa przedstawiła Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako kandydata na Dyrektora PIN - Instytutu Śląskiego w Opolu dr inż. Katarzynę Widerę

 

Rada Naukowa

 Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu  

 

 

na podstawie

ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. Nr 96, poz. 618) oraz rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora instytutu badawczego (Dz.U. Nr 215, poz. 1412), oraz Uchwały Rady Naukowej z dnia 9 maja 2012 r.

 

 

ogłasza konkurs

na stanowisko dyrektora Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego

w Opolu

 

 

I. Wymagania dotyczące doświadczenia i kwalifikacji zawodowych, warunkujące dopuszczenie do udziału w konkursie:

1.      Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora.

2.      Korzystanie z pełni praw publicznych.

3.      Posiadanie co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi.

4.      Posiadanie znajomości języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

5.      Brak prawomocnego wyroku za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

II. Kandydaci proszeni są o złożenie wraz ze zgłoszeniem następujących dokumentów:

1.      Informacji o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych.

2.      Koncepcji rozwoju Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego  w Opolu w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym.

3.      Poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia.

4.      Oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub  przestępstwo skarbowe.

5.      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.      Poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

III. Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego w Opolu:

     – Statut PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu,

     – Regulamin organizacyjny PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu,

     – sprawozdanie z realizacji planu rzeczowo-finansowego  PIN – Instytutu Śląskiego    

        w Opolu za 2011 r.,

     – bilans PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu za 2011 r.,

     – sprawozdanie władz PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu za lata 2000–2011,

     – plan naukowy na 2011 i 2012 r.

Dokumenty te będą udostępnione osobom przystępującym do konkursu na stanowisko dyrektora w siedzibie Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego, 45-081 Opole, ul. Piastowska 17, pok. 303, następnego dnia od ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora, do ostatniego dnia składania zgłoszeń, po przedłożeniu przez kandydata dokumentów, o których mowa w pkt II 1 oraz pkt II 3–II 6 niniejszego zgłoszenia.

 

IV. Zgłoszenia należy składać w zamkniętej kopercie w Sekretariacie Państwowego Instytutu Naukowego – Instytutu Śląskiego, wskazanym w pkt III niniejszego ogłoszenia lub przesłać listem poleconym do dnia 8 sierpnia 2012 r. do godz. 1500.

 

V. Termin składania zgłoszeń wynosi 30 dni, liczonych od dnia następnego po ukazaniu się niniejszego ogłoszenia. W przypadku zgłoszenia listem poleconym decyduje data wpływu zgłoszenia do PIN – Instytutu Śląskiego w Opolu.

 

Podmiot udostępniający: Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Leokadia Drożdż
Data wytworzenia: 2012-07-09

 

Metryczka
  • opublikowano:
    09-07-2012 09:30
    przez: Tomasz Marchut
  • zmodyfikowano:
    02-10-2012 10:50
    przez: Tomasz Marchut
Dane jednostki:

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu
45-082 Opole
ul. Piastowska 17
NIP: 754-00-25-591 REGON: 530513114
Numer konta: 20 1500 1575 1215 7000 6109 0000

Dane kontaktowe:

tel.: (77) 453 60 32 lub +48 533 336 306
e-mail: sekretariat@instytutslaski.com
strona www: instytutslaski.com

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×